E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 10

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อสารส้มชนิดใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 64
ซื้องานบ้านงานครัวตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน(ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุการเกษ๖ร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
ซื้อชั้นบล็อค ๓ ชั้นและ ชั้นไม้ ๓ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
ซื้อสว่านไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 64
ซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 64
ซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 64
ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ๔ ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 64
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 64
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 64
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจุฬาเวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 64
ซื้อเพื่อใช้ตามโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องพัฒนาการเด็กปฐมวัย เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจุฬาวิเวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสำนักสงฆ์บ้านโพธิ์ศรี-ไปภูน้อย (เชื่อมถนนสายใหม่ ทช) หมู่ที่ ๔ บ้้านโพธิ์ศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพธิ์ศรี เชื่อมสะพานบ้านซ่ง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนก่อไปหนองตาเลอะ หมู่ที่ ๕ บ้านโนนก่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรีไปวิทยาลัยการอาชีพคำชะอี หมู่ที่ ๓ บ้านโนนสังข์ศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 64
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจุฬาเวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 64
ซื้อจัดซื้อท่อระบายน้ำ คสล.เพื่อใช้ระบายน้ำท่วม สายหนองตาเลอะ - ภูน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 64
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 64
ซื้อต้นทองอุไร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 64
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรครัมปีสกิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 64
ซื้อรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 64
ซื้อรณรงค์และควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรครัมปีสกิน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ส.ค. 64
จ้างจ้างเหมาบริการตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานบุคคลหรือนิติบุคคล ในการทำหน้าที่ธุรการท้องถิ่นอำเภอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 64
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ส.ค. 64
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องพัฒนาการเด็กปฐมวัย เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจุฬาวิเวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ส.ค. 64
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องพัฒนาการเด็กปฐมวัย เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสะอาดสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 64
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องพัฒนาการเด็กปฐมวัย เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีโพธิ์ไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 64
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องพัฒนาการเด็กปฐมวัย เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจุฬาวิเวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 64
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องพัฒนาการเด็กปฐมวัย เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจุฬาวิเวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 64
จ้างจ้างเหมาปฏิบัติการตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานบุคคลและหรือนิติบุคคลในการทำหน้าที่ธุรการท้องถิ่นอำเภอคำชะอี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ค. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนายประมวล หมู่ที่่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 64
ซื้อปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 64
จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล นาดกลาง สูบจ่ายตรง บ้านโนนสังข์ศรี หมู่ที่ 7 (บริเวณนานายเกตุก้อง) ระบบหอถังสูงแบบถังไฟเบอร์กลาส ขนาดบรรจุ 25 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม.ย. 64