องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง หมู่ที่ 6 ถนนมุกดาหาร-กุฉินารายณ์ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปษณีย์ 49110 โทร. 042-637060 โทรสาร. 042-637060 Email : banshong@gmail.com
เอกสารเผยแพร่ วันที่ โหลด
แผนดำเนินงาน ประจำปี 2563   4 พ.ย. 62 15
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   7 ต.ค. 62 15
แผนการใช้จ่ายเงิน แผนกองช่าง อบต.บ้านซ่ง   1 ก.ค. 62 30
แผนการใช้จ่ายเงิน แผนสำนักปลัด อบต.บ้านซ่ง   1 ก.ค. 62 30
แผนการใช้จ่ายเงิน แผนกองคลัง อบต.บ้านซ่ง   1 ก.ค. 62 24
แผนการใช้จ่ายเงินรวม อบต.บ้านซ่ง   1 ก.ค. 62 30
นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่งให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรม   21 มิ.ย. 62 33
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561   21 มิ.ย. 62 37
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 ของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง   21 มิ.ย. 62 41
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง   21 มิ.ย. 62 35
ส่วนที่ ๔ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   20 มิ.ย. 62 28
ส่วนที่ ๓ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   20 มิ.ย. 62 31
ส่วนที่ ๒ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   20 มิ.ย. 62 33
ส่วนที่ ๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   20 มิ.ย. 62 31
สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน   13 มิ.ย. 62 42
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง   10 มิ.ย. 62 34
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง   7 มิ.ย. 62 48
สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง   5 มิ.ย. 62 41
ประกาศเจตจำนงสุจริตของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง   23 พ.ย. 61 82
รายงานการกำกับติดตามการกำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน และรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561   23 พ.ย. 61 74
มาตรฐานการปฏิบัติงาน   19 พ.ย. 61 83
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์   19 พ.ย. 61 83
สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง   19 พ.ย. 61 79
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ ประจำปี 25๖1   8 พ.ย. 61 97
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง   8 พ.ย. 61 103
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘   8 พ.ย. 61 107
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   8 พ.ย. 61 106
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2561   8 พ.ย. 61 107
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   30 ต.ค. 61 105
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   30 ต.ค. 61 191