คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 7

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงาน อปท.   13 ก.ค. 63 74
ระบบแท่ง ข้าราชการท้องถิ่น   13 ก.ค. 63 70
รหัสครุภัณฑ์   13 ก.ค. 63 76
11 คำย่อภาษาอังกฤษ" ที่คน อปท. ต้องรู้ ! ใช้ในการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   13 ก.ค. 63 75
แนวทางการจัดหาพัสดุ   13 ก.ค. 63 78
คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับวันลา   13 ก.ค. 63 72
ประกันสังคม   13 ก.ค. 63 77
ความก้าวหน้าในสายงานข้าราชการท้องถิ่นในแท่งวิชาการ   13 ก.ค. 63 65
คู่มือวินัย   13 ก.ค. 63 64
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ   13 ก.ค. 63 65
แนวทางการปฏิบัติการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ   13 ก.ค. 63 66
การเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบ 2559   10 ก.ค. 63 60
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562   10 ก.ค. 63 64
การลา พนักงานส่วนท้องถิ่น   10 ก.ค. 63 487
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์   12 มิ.ย. 63 75
มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง   1 ต.ค. 62 55
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง   21 มิ.ย. 62 121
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง   10 มิ.ย. 62 118
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง   7 มิ.ย. 62 138
มาตรฐานการปฏิบัติงาน   19 พ.ย. 61 162