บันทึกการประชุมสภาฯ


ออนไลน์ : 5

บันทึกการประชุมสภาฯ วันที่ โหลด
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562   14 ก.ค. 63 29
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562   14 ก.ค. 63 30
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562   14 ก.ค. 63 23
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562   14 ก.ค. 63 27
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562   14 ก.ค. 63 29
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562   14 ก.ค. 63 26
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562   14 ก.ค. 63 26
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562   14 ก.ค. 63 26
ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ อบต.บ้านซ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562   14 ก.ค. 63 28
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562   14 ก.ค. 63 24
ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ อบต.บ้านซ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562   14 ก.ค. 63 27
ประกาศ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง   14 ก.ค. 63 28