บันทึกการประชุมสภาฯ


ออนไลน์ : 8

บันทึกการประชุมสภาฯ วันที่ โหลด
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1   3 ส.ค. 63 13
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563   3 ส.ค. 63 13
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563   3 ส.ค. 63 14
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1   3 ส.ค. 63 12
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563   3 ส.ค. 63 12
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563   3 ส.ค. 63 11
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563   3 ส.ค. 63 8
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1   3 ส.ค. 63 10
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2   3 ส.ค. 63 7
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 3   3 ส.ค. 63 7
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563   3 ส.ค. 63 9
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1   3 ส.ค. 63 10
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562   14 ก.ค. 63 68
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562   14 ก.ค. 63 72
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562   14 ก.ค. 63 62
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562   14 ก.ค. 63 63
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562   14 ก.ค. 63 65
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562   14 ก.ค. 63 60
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562   14 ก.ค. 63 62
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562   14 ก.ค. 63 58
ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ อบต.บ้านซ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562   14 ก.ค. 63 61
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562   14 ก.ค. 63 54
ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ อบต.บ้านซ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562   14 ก.ค. 63 59
ประกาศ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง   14 ก.ค. 63 57