อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 4

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกันปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่นในการบริหารงานเพื่อสริมสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกันปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่นในการบริหารงานเพื่อสริมสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อ วันที่2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง... วันที่ 2 เม.ย. 64 (ดูู 111)

การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต

การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ... วันที่ 29 มี.ค. 64 (ดูู 101)

การขับเคลื่อนกิจกรรมตามนโยบายจังหวัดมุกดาหาร โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง บ้านสวย เมืองสะอาด

การขับเคลื่อนกิจกรรมตามนโยบายจังหวัดมุกดาหาร โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง บ้านสวย เมืองสะอาด ... วันที่ 5 มี.ค. 64 (ดูู 59)

การประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอ โดย อบต.บ้านซ่งเป็นเจ้าภาพหลัก ปี 2563 ณ อบต.บ้านซ่ง

การประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอ โดย อบต.บ้านซ่งเป็นเจ้าภาพหลัก ปี 2563 ณ อบต.บ้านซ่ง ... วันที่ 16 มิ.ย. 63 (ดูู 243)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตตำบลบ้านซ่ง

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตตำบลบ้านซ่ง ... วันที่ 12 มี.ค. 62 (ดูู 285)

กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้เคยใช้ประโยชน์ที่สาธารณะประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน เพื่อขอความเห็นชอบในการขอใช้ประโยชน์และขอถอนสภาพที่สาธารณะประโยชน์

กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้เคยใช้ประโยชน์ที่สาธารณะประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน เพื่อขอความเห็นชอบในการขอใช้ประโยชน์และขอถอนสภาพที่สาธารณะประโยชน์... วันที่ 29 ม.ค. 62 (ดูู 284)

โครงการจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒธรรม "การเส็งกลองจิ่ง"

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 โครงการจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒธรรม "การเส็งกลองจิ่ง" จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2560 จัดโดยสภาวัฒธรรมจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสำนักงานวัฒธรรมจังหวัดมุกดาหาร ณ บ้านโนนสังข์ศรี ตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร... วันที่ 13 ก.ค. 60 (ดูู 582)

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาตำบลบ้านซ่ง ประจำปี 2560

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาตำบลบ้านซ่ง ประจำปี 2560 ... วันที่ 13 ก.ค. 60 (ดูู 514)

พิธีปลูกต้นไม้ตามโครงการพัฒนาสวนสาธารณะบึงโพธิ์ศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง นำโดยท่านนายกนิราศ พันธ์ทอง พร้อมคณะผู้บริหาร ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชุนตำบลบ้านซ่ง ชาวบ้านตำบลบ้านซ่ง และเจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง ร่วมกันปลูกต้นไม้ตามโครงการพัฒนาสวนสาธารณะบึงโพธิ์ศรี ณ บึงโพธิ์ศรี บ้านโพธิ์ศรี ตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จั..... วันที่ 13 ก.ค. 60 (ดูู 476)

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารมอบถุงยังชีพวาตภัยเขต ต.บ้านซ่ง

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมตัวเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร ท่านนายอำเภอคำชะอี พร้อมด้วยส่วนราชการอำเภอคำชะอี ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง พร้อมด้วยเหล่าผู้นำชุมชนตำบลบ้านซ่ง มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบวาตภัย ตำบลบ้านซ่ง จำนวน 14 ราย ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ บ..... วันที่ 13 ก.ค. 60 (ดูู 489)

วันผู้สูงอายุ ตำบลบ้านซ่งประจำปีงบประมาณ 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง ได้จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุตำบลบ้านซ่ง ณ องค์การบริหารส่วนจำบลบ้านซ่ง... วันที่ 12 ก.ค. 60 (ดูู 467)

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปี 2560

วันที่ 23 มีนาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง ท่านนายกนิราศ พันธ์ทอง มอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีโพธิ์ไทร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจุฬาวิเวก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสะอาดสงคราม ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง... วันที่ 12 ก.ค. 60 (ดูู 422)

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2560 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ท่านอดีต ส.ส.วิทยา บุตรดีวงค์ เป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2560 ในวันที่ 15-16 มีนาคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านซ่ง... วันที่ 12 ก.ค. 60 (ดูู 909)

โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2560

วันที่ 9 มีนาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง ได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านซ่ง ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2560 ณ บริเวณลานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง สนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง... วันที่ 12 ก.ค. 60 (ดูู 559)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560

วันที่ 12 มกราคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 ซึงได้รับเกียรติจาก ท่าน อดีตส.ส.วิทยา บุตรดีวงค์ มาเป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านซ่งทั้ง 3 ศูนย์ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน..... วันที่ 25 ม.ค. 60 (ดูู 435)

ร่วมพิธีเปิดงานกาชาดมุก ขบวนแห่ของ อบต.ซ่ง 2560

วันที่ 7 มกราคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง ท่านปลัดทศพร ทองกาล พน้อมเจ้าหน้าที่พนักงาน เข้าร่วมพิธีเปิดงานกาชาดมุกดาหาร ณ สนามศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร... วันที่ 25 ม.ค. 60 (ดูู 507)

ทำบุญเทเสาเอกเสาโทของอาคารหลังใหม่ อบต.บ้านซ่ง 2560

วันที่ 6 มกราคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง นำโดย ท่านนายกนิราศ พันธ์ทอง พร้อมคณะผู้บริหาร ท่านประธานสภาฯ นายแหล่ โคตรพันธ์ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านปลัดทศพร ทองกาล และเจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระ เทเสาเอกเสาโทของอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่งหลังใหม่..... วันที่ 25 ม.ค. 60 (ดูู 418)

สวดพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง นำโดยท่านนายกนิราศ พันธ์ทอง พร้อมคณะผู้บริหาร และชาวตำบลบ้านซ่ง สวดพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันอาทิตย์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ณ วัดศรีวิรัญญา บ้านนาสีนวล หมู่ 1 ต.บ้านซ่ง... วันที่ 7 พ.ย. 59 (ดูู 412)

วางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2559

วันที่ 23 ตุลาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง นำโดย นายนิราศ พันธ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกด..... วันที่ 31 ต.ค. 59 (ดูู 443)

ร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 18 ตุลาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง นำโดย นาย นิราศ พันธ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง ร่วมลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ที่ว่าการอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร... วันที่ 21 ต.ค. 59 (ดูู 406)