องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง หมู่ที่ 6 ถนนมุกดาหาร-กุฉินารายณ์ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปษณีย์ 49110 โทร. 042-637060 โทรสาร. 042-637060 Email : banshong@gmail.com

ชื่อ : นายนิราศ พันธ์ทอง
ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


 
 

ชื่อ : นายพอง ศรีหาวงค์
ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


 
 

ชื่อ : นายทัด รูปเหมาะ 
ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


 
 

ชื่อ : นายนพรัตน์ รูปเหมาะ
ตำแหน่ง : เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบล

View : 1000