องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง หมู่ที่ 6 ถนนมุกดาหาร-กุฉินารายณ์ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปษณีย์ 49110 โทร. 042-637060 โทรสาร. 042-637060 Email : banshong@gmail.com

 

นายแหล่ โคตรพันธ์
ประธานสภา อบต.

   

 

นางวิไล อรเพชร
รองประธานสภา อบต.

 
 

นางสาวทศพร ทองกาล
เลขานุการสภา อบต.

     

 

นายศรีวิเรศ รูปเหมาะ
ผู้ช่วยเลขานุการ อบต.

 
 

นายแหล่ โคตรพันธ์
ส.อบต.หมู่ 1 นาสีนวล

     

 

นางวิไล อรเพชร
ส.อบต. หมู่ 2 บ้านซ่ง

 
 

นางสาวภัทรดา ศรีหาวงค์
ส.อบต. หมู่ 3 โนนสังข์ศรี

     

 

นายนิรันดร์ ศรีหาวงค์
ส.อบต.หมู่ 4 โพธิ์ศรี

 
 

นายพวง รูปเหมาะ
ส.อบต. หมู่ 5 โนนก่อ

     

 

นายพงษ์พิศ สุพร์
ส.อบต. หมู่ 6 บ้านซ่ง

 
 

นายศรีวิเรศ รูปเหมาะ
ส.อบต. โนนสังข์ศรี

     

 

นายคำเผย อาจหาญ
ส.อบต. หมู่ 1 นาสีนวล

 
 

นายไพรทลู อาจหาญ
ส.อบต.หมู่ 2 บ้านซ่ง

     

 

นายลพบุรี คนเพียร
ส.อบต. หมู่ 3 โนนสังข์ศรี

 
 

นายสาคร โคตรพันธ์
ส.อบต. หมู่ 4 โพธิ์ศรี

     

 

นายบุญเหลื่อน ขำคม
ส.อบต. หมู่5 โนนสังข์ศรี

 
 

นายประเสริฐ อาจหาญ
ส.อบต. หมู่ 6 บ้านซ่ง

     

 

นายประจวบ อาจหาญ
ส.อบต. หมู่ 7 โนนสังข์ศรี

 
 
     
View : 817