องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง หมู่ที่ 6 ถนนมุกดาหาร-กุฉินารายณ์ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปษณีย์ 49110 โทร. 042-637060 โทรสาร. 042-637060 Email : banshong@gmail.com
หัวข้อ :: บุคลากร


 

ว่าง
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

   

 

นางสาวปิญญ์ รูปเหมาะ
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

 
 

นายสุขเกษม บุสภา
นักบริหารงานทั่วไปชำนาญการ

     

 

นางสาวศิริวรรณ โคตรพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 
 

นางสาวรัตนา พันธ์โพธิ์
นิติกรชำนาญการ

     

 

นางวิลาวัลย์ โคตรพันธ์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 
 

ว่าง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

     

 

นางสาวกันยฺจิรา สวัสดิ์นะที
นักวิชาการการเงินและบัญชี

 
 

นางสาวเพ็ญศรี บุสภา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

     

 

นายการัญญู แสนโสม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน

 
 

นางรัชนี อาจหาญ
ครู ค.ศ.1

     

 

นางเพชรไทย โลกานัง
ครู ค.ศ.1

 
 

นางสาวจรัสพร อาจหาญ
ครู ครู ค.ศ.1

     

 

นางจันทร์นภา อุยะวาปี
ครู ค.ศ.1

 
 

นางสาวอนุสรณ์ อินภูวา
ผช.ครูผู้ดูแลเด็กี

     

 

นางสาวเนาวรัตน์ ขาวสะอาด
ผช.ครูผู้ดูแลเด็กี

 
 

นางประไพ รูปเหมาะ
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

     

 

นางสาวเกศสินี ตรีพาทย์
พงจ.ครูผู้ดูแลเด็ก

 
 

นางสาวระวีวรรณ อัครวรรณ
พงจ.ครูผู้ดูแลเด็ก

     

 

นางสาวมะลิวรรณ ศรีหาวงค์
พงจ.ครูผู้ดูแลเด็ก

 
 

นางสาวทักษอร โคตรพันธ์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

     
วันที่ : 28 กันยายน 59   View : 931