องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง หมู่ที่ 6 ถนนมุกดาหาร-กุฉินารายณ์ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปษณีย์ 49110 โทร. 042-637060 โทรสาร. 042-637060 Email : banshong@gmail.com
หัวข้อ :: ส่วนการคลัง


 

นายประสาท คนคล่อง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทน ผอ.ส่วนการคลัง

   

 

นางอรอนงค์ จันทิ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

 
 

นางกิจณาการ เนตรวงค์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

     
วันที่ : 28 กันยายน 59   View : 648