คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายนิราศ พันธ์ทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 0878530522


นายพอง ศรีหาวงค์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 0887139719


นายปัญญายก โคตรพันธ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 0807487080


นายคำปอน รูปเหมาะ
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 0821346900