สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายแหล่ โคตรพันธ์
ประธานสภา อบต.


นางวิไล อรเพชร
รองประธานสภา อบต.


นางสาวภัทรดา ศรีหาวงค์
เลขานุการสภา อบต.


นายแหล่ โคตรพันธ์
ส.อบต.หมู่ 1 นาสีนวล


นายคำเผย อาจหาญ
ส.อบต. หมู่ 1 นาสีนวล


นางวิไล อรเพชร
ส.อบต. หมู่ 2 บ้านซ่ง


นายไพรทูล อาจหาญ
ส.อบต.หมู่ 2 บ้านซ่ง


นางสาวภัทรดา ศรีหาวงค์
ส.อบต. หมู่ 3 โนนสังข์ศรี


นายลพบุรี คนเพียร
ส.อบต. หมู่ 3 โนนสังข์ศรี


นายนิรันดร์ ศรีหาวงค์
ส.อบต.หมู่ 4 โพธิ์ศรี


ว่าง
ส.อบต.หมู่ 4 โพธิ์ศรี


นายพวง รูปเหมาะ
ส.อบต. หมู่ 5 โนนก่อ


นายบุญเหลือน ขำคม
ส.อบต. หมู่5 โนนสังข์ศรี


นายประเสริฐ อาจหาญ
ส.อบต. หมู่ 6 บ้านซ่ง


นายพงษ์พิศ สุพร
ส.อบต. หมู่ 6 บ้านซ่ง


นายประจวบ อาจหาญ
ส.อบต. หมู่ 7 โนนสังข์ศรี


ว่าง
ส.อบต. หมู่ 7 โนนสังข์ศรี