การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 11

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   16 ก.ค. 64 20
การเทียบตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   31 มี.ค. 64 28
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง เรื่อง นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลบ้านซ่ง   31 มี.ค. 64 27
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร   31 มี.ค. 64 42
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2564   31 มี.ค. 64 33
เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   31 มี.ค. 64 28
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง   30 มี.ค. 64 16
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563   30 มี.ค. 64 20
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563   3 ส.ค. 63 8
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1   3 ส.ค. 63 8
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๖3   19 มิ.ย. 63 61
บันทึกข้อความ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (ส่วนราชการ) ประจำปีงบประมาณ 2563   19 มิ.ย. 63 55