ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 26 พ.ย. 63 3
ประกาศ อบต.บ้านซ่ง เรื่อง ขอขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 28 ส.ค. 63 45
ขอเชิญเข้าร่วมการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงาน อบต.บ้านซ่ง ประจำปี 2563 10 มิ.ย. 63 141
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการของจังหวัดมุกดาหาร 29 พ.ค. 63 150
ประกาศ เรื่องการยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน 29 เม.ย. 63 77
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้านซ่ง 2 เม.ย. 63 53
การชำระภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 1 ม.ค. 63 93
จังหวัดมุกดาหารร่วมต่อต้านการทุจริต 1 พ.ย. 62 79
สรุปผลตารางจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 พ.ศ.2561 27 มิ.ย. 62 102
มาตราการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 21 มิ.ย. 62 88
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต 21 มิ.ย. 62 93
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน 21 มิ.ย. 62 52
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 21 มิ.ย. 62 68
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 21 มิ.ย. 62 57
เรื่องการประมูลขายทอดตลาดอาคารสำนักงาน 23 เม.ย. 62 69
เรื่องการชำระภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต ประจำปีภาษี 2562 30 พ.ย. 61 95
เรื่องขอเชิญเข้าร่วมการประเมินและความโป่รงใสในการดำเนินงานของ อบต.บ้านซ่ง 22 พ.ย. 61 183
วิธีการเลือกซื้อสังฆทานหรือชุดไทยธรรม 19 ต.ค. 61 64
เตือนภัย อันตรายจากพลุ 19 ต.ค. 61 52
เรื่องการรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล 15 มี.ค. 61 391
การกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยตารางเมตร (ต่อเดือน)เพื่อประกอบการประเมินค่าเช่ารายปี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561 22 ม.ค. 61 669
การชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต ประจำปีภาษี 2561 18 ธ.ค. 60 163
การแสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง 18 เม.ย. 60 146
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 6 ก.พ. 60 107
การชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต ประจำปีภาษี 2560 7 ธ.ค. 59 103
แผนรายงานแผนปฏิบัติการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 14 ส.ค. 59 129