ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 10

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 4 มี.ค. 64 45
ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง 8 ก.พ. 64 55
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน อบต.บ้านซ่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 1 ก.พ. 64 71
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 26 พ.ย. 63 73
การชำระภาษี ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 16 พ.ย. 63 59
ประกาศ อบต.บ้านซ่ง เรื่อง ขอขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 28 ส.ค. 63 146
ขอเชิญเข้าร่วมการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงาน อบต.บ้านซ่ง ประจำปี 2563 10 มิ.ย. 63 238
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการของจังหวัดมุกดาหาร 29 พ.ค. 63 231
ประกาศ เรื่องการยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน 29 เม.ย. 63 180
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้านซ่ง 2 เม.ย. 63 105
การชำระภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 1 ม.ค. 63 167
จังหวัดมุกดาหารร่วมต่อต้านการทุจริต 1 พ.ย. 62 141
สรุปผลตารางจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 พ.ศ.2561 27 มิ.ย. 62 152
มาตราการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 21 มิ.ย. 62 140
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต 21 มิ.ย. 62 149
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน 21 มิ.ย. 62 100
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 21 มิ.ย. 62 115
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 21 มิ.ย. 62 107
เรื่องการประมูลขายทอดตลาดอาคารสำนักงาน 23 เม.ย. 62 105
เรื่องการชำระภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต ประจำปีภาษี 2562 30 พ.ย. 61 143
เรื่องขอเชิญเข้าร่วมการประเมินและความโป่รงใสในการดำเนินงานของ อบต.บ้านซ่ง 22 พ.ย. 61 299
วิธีการเลือกซื้อสังฆทานหรือชุดไทยธรรม 19 ต.ค. 61 100
เตือนภัย อันตรายจากพลุ 19 ต.ค. 61 97
เรื่องการรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล 15 มี.ค. 61 490
การกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยตารางเมตร (ต่อเดือน)เพื่อประกอบการประเมินค่าเช่ารายปี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561 22 ม.ค. 61 788
การชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต ประจำปีภาษี 2561 18 ธ.ค. 60 277
การแสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง 18 เม.ย. 60 243
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 6 ก.พ. 60 176
การชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต ประจำปีภาษี 2560 7 ธ.ค. 59 186
แผนรายงานแผนปฏิบัติการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 14 ส.ค. 59 201