องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง หมู่ที่ 6 ถนนมุกดาหาร-กุฉินารายณ์ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปษณีย์ 49110 โทร. 042-637060 โทรสาร. 042-637060 Email : banshong@gmail.com
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563)
โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง


โครงสร้างของสำนักปลัดโครงสร้างกองคลังโครงสร้างกองช่าง
View : 450