แผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 11

แผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ โหลด
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.บ้านซ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างเดือน ต.ค.62-ก.ย.63   16 ก.ค. 64 21
เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   16 ก.ค. 64 21
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   30 มี.ค. 64 31
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง กันยายน พ.ศ. 2564)   30 มี.ค. 64 24
ส่วนที่ ๔ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   20 มิ.ย. 62 122
ส่วนที่ ๓ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   20 มิ.ย. 62 115
ส่วนที่ ๒ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   20 มิ.ย. 62 128
ส่วนที่ ๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   20 มิ.ย. 62 124