องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง(๑)


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง(๑)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง(๑)


ว่าง
ปลัด


นางสาวปิญญ์ รูปเหมาะ
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
เบอร์โทร : 0981270896


นายเสกสรร กุลสุทธุ์
ผู้อำนายการกองช่าง
เบอร์โทร : 0885338759


นางเรวดี สิงห์วงษา
หัวหน้าส่วนการคลัง
เบอร์โทร : 0898415313


นางอรอนงค์ จันทิ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
เบอร์โทร : 0863256828