องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

กองช่าง


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายเสกสรร กุลสุทธฺ์
ผู้อำนายการกองช่าง
เบอร์โทร : 0885338759


นายสุนทร เสียงล้ำ
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 0902092099


นายอุกฤษณ์ อาจหาญ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายวัชรา บุตรดีวงศ์
พนังงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานไฟฟ้าประปา


นายอรรถพงษ์ ขำคม
พนังงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานเขียนแบบและสำรวจ


นายสนิท ผิวผ่อง
พนังงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป


นายศรายุทธ ไสยวิบูลย์
พนังงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานคนสวน