องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

ข้อมูลทั่วไป


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง
 

             องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง มีสถานที่ตั้ง อยู่ที่หมู่ ๖ บ้านซ่ง ตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร  ตั้งเป็นสภาตำบลตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗  เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ และได้ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๔๐ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่งอยู่ในความดูแลของนายอำเภอ  โดยนายอำเภอมีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล นายอำเภอมีอำนาจในการยับยั้งการดำเนินการ ครั้งแรกในการจัดตั้ง จัดตั้งโดยการทำประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และสภาตำบลนั้นต้องมีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปี เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท

ที่ตั้งและอาณาเขต ตำบลบ้านซ่ง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอคำชะอี โดยมีระยะทางห่างจาก อำเภอคำชะอี ประมาณ ๒ กิโลเมตร โดยมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒ สายมุกดาหาร – กุฉินารายณ์ ผ่านตำบลบ้านซ่ง
- อาณาเขตพื้นที่การปกครอง จำนวน ๑๙,๓๗๕ ไร่  หรือประมาณ  ๓๑  ตารางกิโลเมตร 

อาณาเขตและพิกัดแผนที่แสดงขอบเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง
อาณาเขตทางทิศเหนือ              ติดต่อกับ  ตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
อาณาเขตทางทิศใต้                  ติดต่อกับ  อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
อาณาเขตทางทิศตะวันออก         ติดต่อกับ  ตำบลเหล่าสร้างถ่อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
อาณาเขตทางทิศตะวันตก          ติดต่อกับ  ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
วันที่ : 26 มกราคม 2560   View : 1727