องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายประเสริฐ อาจหาญ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง
เบอร์โทร : 0995819784


นายสีดา รัตนวงค์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง
เบอร์โทร : 0930614523


นายจักรเพชร สลางสิงห์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง
เบอร์โทร : 0982373019


นายคำเผย อาจหาญ
ส.อบต.หมู่ 1 นาสีนวล
เบอร์โทร : 0846628625


นายสราวุฒิ เมษา
ส.อบต.หมู่ 3 บ้านโนนสังข์ศรี
เบอร์โทร : 0611153854


นายนิรันดร์ ศรีหาวงค์
ส.อบต.หมู่ 4 บ้านโพธิ์ศรี
เบอร์โทร : 0844966371


นายชัชชัย เมษา
ส.อบต.หมู่ 7 บ้านโนนสังข์ศรี
เบอร์โทร : 0901861071