องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

แผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 3

แผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ โหลด
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.บ้านซ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างเดือน ต.ค.62-ก.ย.63   16 ก.ค. 2564 122
เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   16 ก.ค. 2564 118
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   30 มี.ค. 2564 140
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง กันยายน พ.ศ. 2564)   30 มี.ค. 2564 125
ส่วนที่ ๔ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   20 มิ.ย. 2562 247
ส่วนที่ ๓ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   20 มิ.ย. 2562 248
ส่วนที่ ๒ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   20 มิ.ย. 2562 226
ส่วนที่ ๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   20 มิ.ย. 2562 213