องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

แผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 6

แผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)   20 มี.ค. 2567 57
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบล บ้านซ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่าง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567)   5 ก.พ. 2567 9
การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ้านซ่ง   28 มิ.ย. 2566 136
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา   13 มี.ค. 2566 68
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566   2 มี.ค. 2566 116
ลานกีฬาหมู่ 2และหมู่ 6   22 ธ.ค. 2565 49
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.บ้านซ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างเดือน ต.ค.62-ก.ย.63   16 ก.ค. 2564 197
เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   16 ก.ค. 2564 176
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   30 มี.ค. 2564 221
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง กันยายน พ.ศ. 2564)   30 มี.ค. 2564 190
ส่วนที่ ๔ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   20 มิ.ย. 2562 341
ส่วนที่ ๓ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   20 มิ.ย. 2562 337
ส่วนที่ ๒ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   20 มิ.ย. 2562 302
ส่วนที่ ๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   20 มิ.ย. 2562 295