องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

แผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 12

แผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ โหลด
การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ้านซ่ง   28 มิ.ย. 2566 54
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา   13 มี.ค. 2566 31
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566   2 มี.ค. 2566 59
ลานกีฬาหมู่ 2และหมู่ 6   22 ธ.ค. 2565 17
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.บ้านซ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างเดือน ต.ค.62-ก.ย.63   16 ก.ค. 2564 167
เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   16 ก.ค. 2564 148
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   30 มี.ค. 2564 191
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง กันยายน พ.ศ. 2564)   30 มี.ค. 2564 161
ส่วนที่ ๔ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   20 มิ.ย. 2562 295
ส่วนที่ ๓ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   20 มิ.ย. 2562 298
ส่วนที่ ๒ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   20 มิ.ย. 2562 265
ส่วนที่ ๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   20 มิ.ย. 2562 257