องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

ดาวน์โหลด


ออนไลน์ : 4

รายการดาวน์โหลด
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน อบต.บ้านซ่ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การมีส่วนรวมของผู้บริหาร
การรายงานผลการลดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
การโอนงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นต่างๆ
ข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
คำสั่ง
คู่มือประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
บันทึกการประชุมสภาฯ
ประกาศ อบต.บ้านซ่ง เรื่องโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง
ประกาศอบต.บ้านซ่ง เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่งสมัยสามัญ
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามแผนการอัตรากำลัง
รายงานการกำกับติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 12 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หนังสือเชิญประชุมสภาฯ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เอกสาร ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์
เอกสารเผยแพร่
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แบบบ้านบริการประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
แผนการพัฒนาบุคลากร
แผนการอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา