องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

บันทึกการประชุมสภาฯ


ออนไลน์ : 8

บันทึกการประชุมสภาฯ วันที่ โหลด
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565   19 พ.ค. 2565 43
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564   25 เม.ย. 2565 38
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564   25 เม.ย. 2565 37
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564   25 เม.ย. 2565 35
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564   25 เม.ย. 2565 27
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง ครั้งแรก ปีงบประมาณ 2564   25 เม.ย. 2565 31
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1   3 ส.ค. 2563 102
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563   3 ส.ค. 2563 85
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563   3 ส.ค. 2563 104
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563   3 ส.ค. 2563 108
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1   3 ส.ค. 2563 120
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563   3 ส.ค. 2563 100
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563   3 ส.ค. 2563 90
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563   3 ส.ค. 2563 87
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1   3 ส.ค. 2563 91
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2   3 ส.ค. 2563 91
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 3   3 ส.ค. 2563 82
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1   3 ส.ค. 2563 87
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563   3 ส.ค. 2563 83
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1   3 ส.ค. 2563 85
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562   14 ก.ค. 2563 181
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562   14 ก.ค. 2563 188
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562   14 ก.ค. 2563 180
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562   14 ก.ค. 2563 168
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562   14 ก.ค. 2563 158
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562   14 ก.ค. 2563 152
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562   14 ก.ค. 2563 147
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562   14 ก.ค. 2563 141
ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ อบต.บ้านซ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562   14 ก.ค. 2563 151
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562   14 ก.ค. 2563 149