องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

บันทึกการประชุมสภาฯ


ออนไลน์ : 15

บันทึกการประชุมสภาฯ วันที่ โหลด
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   21 เม.ย. 2566 40
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565   21 เม.ย. 2566 54
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   21 เม.ย. 2566 31
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565   21 เม.ย. 2566 29
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   21 เม.ย. 2566 35
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565   21 เม.ย. 2566 31
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565   21 เม.ย. 2566 26
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   21 เม.ย. 2566 26
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2ประจำปี พ.ศ.2565   21 เม.ย. 2566 27
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565   21 เม.ย. 2566 26
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   21 เม.ย. 2566 25
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565   21 เม.ย. 2566 25
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565   21 เม.ย. 2566 23
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   21 เม.ย. 2566 18
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564   25 เม.ย. 2565 78
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564   25 เม.ย. 2565 118
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564   25 เม.ย. 2565 69
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564   25 เม.ย. 2565 59
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง ครั้งแรก ปีงบประมาณ 2564   25 เม.ย. 2565 69
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1   3 ส.ค. 2563 141
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563   3 ส.ค. 2563 123
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563   3 ส.ค. 2563 154
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563   3 ส.ค. 2563 145
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1   3 ส.ค. 2563 203
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563   3 ส.ค. 2563 132
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563   3 ส.ค. 2563 129
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563   3 ส.ค. 2563 115
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1   3 ส.ค. 2563 129
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2   3 ส.ค. 2563 128
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 3   3 ส.ค. 2563 116