องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

กองคลัง


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางเรวดี สิงห์วงษา
หัวหน้าส่วนการคลัง
เบอร์โทร : 0898415313


นางทิพวรรณ สอนสี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เบอร์โทร : 0857560795


ว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ


นางกิจนาการ เนตรวงศ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เบอร์โทร : 0812666821


นายอุทัย แพงแสน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน


ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน


นางสาวอรุณรัตน์ วงศ์ผาบุตร
พนักงานจ้างทั่วปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการเงินและบัญชี


นายชาญชัย ศรีหาวงค์
พนักงานจ้างทั่วปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานธุรการ


นางสาวมาลัยลักษณ์ รูปเหมาะ
พนักงานจ้างทั่วไปพนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานจัดเก็บรายได้


นางสาววราภรณ์ รอบคอบ
พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานพัสดุ