องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 6

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานของอบต.บ้านซ่ง (พ.ศ.2566-2570)   20 ก.พ. 2567 205
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานของอบต.บ้านซ่ง (พ.ศ. 2566-2570)   20 มี.ค. 2566 52
ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี   1 ก.ย. 2565 104
ระดับคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธาณะในการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง   6 พ.ค. 2565 102
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564   2 เม.ย. 2564 251
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของ อบต.บ้านซ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   2 เม.ย. 2564 275
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   8 พ.ย. 2561 395