องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานวิชาการ 28 พ.ย. 2566 35
การจัดทำนโยบายความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม และกรอบคุณธรรมปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 29 ก.ย. 2566 40
การสอบทาน ทบทวน ความเหมาะสมของกฎบัตร และความเห็นชอบกฎบัตการตรวจสอบภายใน(ฉบับใหม่) 25 ก.ย. 2566 51
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ 22 ก.ย. 2566 105
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24 ก.ค. 2566 42
ขยายระยะเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 29 มิ.ย. 2566 82
โครงการ "รณรงค์ให้ผู้แทนปวงชนและผู้มีส่วนร่วมทางการเมือง ได้ตระหนักในบทบาทสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อพัฒนาการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย คำคม-คำขวัญ (Key Words)" 29 มี.ค. 2566 59
ขอเชิญเข้าร่วมการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่งประจำปี ๒๕๖๖ 23 ม.ค. 2566 73
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 22 พ.ย. 2565 111
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.บ้านซ่ง 12 ต.ค. 2565 126
การควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดไข้เลือดออก ตำบลบ้านซ่ง ประจำปี 2565 17 มิ.ย. 2565 68
การสนับสนุนบุคลากร อุปกรณ์สำหรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 17 มิ.ย. 2565 31
การควบคุมการแพร่ระบาดโรคลัมปีสกิน ประจำปี 2565 17 มิ.ย. 2565 34
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำประกอบหรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ. 2565 25 พ.ค. 2565 175
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 18 พ.ค. 2565 170
กำหนดการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบ 2565 18 พ.ค. 2565 192
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 พ.ค. 2565 171
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน อบต.บ้านซ่ง 6 พ.ค. 2565 160
การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล 5 พ.ค. 2565 190
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 5 พ.ค. 2565 128
ประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 12 เม.ย. 2565 241
ขอเชิญร่วมกิจกรรม โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 9 มี.ค. 2565 30
แจ้งการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีท้องถิ่น 24 พ.ย. 2564 248
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส3) ประจำปี 2564 24 พ.ย. 2564 256
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส3) ประะจำปี 2565 24 พ.ย. 2564 306
แจ้งการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีท้องถิ่น 24 พ.ย. 2564 233
การชำระภาษีตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 24 พ.ย. 2564 308
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส3) ประจำปี 2565 24 พ.ย. 2564 213
อบต.บ้านซ่ง ขอประชาสัมพันธ์สีบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต. 4 พ.ย. 2564 249
ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. 4 พ.ย. 2564 277