องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

ส่วนราชการ


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: ส่วนราชการ

ส่วนราชการ


นางสาวปิญญ์ รูปเหมาะ
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
เบอร์โทร : 0981270896


นายสุขเกษม บุสภา
นักบริหารงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์โทร : 0892291149


นางสาวศศิธร ปัททุม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์โทร : 0648249827


นางสาวศิริวรรณ โคตรพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์โทร : 0844975725


นางสาวรัตนา พันธุโพธิ์
นิติกรชำนาญการ
เบอร์โทร : 0637293270


นางอรอนงค์ จันทิ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
เบอร์โทร : 0863256828


นายสราวุธ พันโกฎิ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เบอร์โทร : 0935866639


นางวิลาวัลย์ โคตรพันธ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เบอร์โทร : 0833570862


นายการัญญู แสนโสม
นักป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย ชำนาญการ
เบอร์โทร : 0832851942


นางสาวเพ็ญศรี บุสภา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทร : 0833672895


นายศราวุฒิ เพ็ชรงาม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
เบอร์โทร : 0848878712


นางเพชรไทย โลกานัง
ครู ชำนาญการ
เบอร์โทร : 0810501371


นางรัชนี อาจหาญ
ครู ชำนาญการ
เบอร์โทร : 0986377330


นางมลิวรรณ จันภูงา
ครู ชำนาญการ
เบอร์โทร : 0966525718


นางประไพ รูปเหมาะ
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวทิพจุฑา รัชอินทร์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวเนาวรัตน์ ขาวสะอาด
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก


นายสุทธิพงษ์ รัตนวงค์
พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์


นางสาวนภัสสร ศรีหาวงค์
พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานธุรการ


นางสาวอภิญา รูปเหมาะ
พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาววิภารัตน์ พันธ์พรม
พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานกองทุนธนาคารขยะ


นางนันทนัท แท่งทอง
พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานสังคมสงเคราะห์


นายเทพพิทักษ์ ถาวร
พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานกีฬา สันทนาการและวัฒนธรรม


นางสาวเกศสินี ตรีพาทย์
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวกัตติกา อาจหาญ
ผู้ดูแลเด็ก