องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 15

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีพ.ศ.2566   31 มี.ค. 2566 32
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   30 มี.ค. 2566 33
แบบฟอร์มการรายงานผลการนำประมวลจริยธรรมไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี2566   23 มี.ค. 2566 27
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564-2566   22 มี.ค. 2566 57
นโบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี   15 มี.ค. 2566 31
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   25 เม.ย. 2565 69
โครงสร้างองค์กร   25 เม.ย. 2565 83
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง ปีงบประมาณ 2565   25 เม.ย. 2565 76
การดำเนินการตามนโยบายการ บริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   22 เม.ย. 2565 70
เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   16 ก.ค. 2564 143
การเทียบตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   31 มี.ค. 2564 302
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง เรื่อง นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลบ้านซ่ง   31 มี.ค. 2564 159
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2564   31 มี.ค. 2564 164
เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   31 มี.ค. 2564 592
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง   30 มี.ค. 2564 120
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563   30 มี.ค. 2564 127
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๖3   19 มิ.ย. 2563 199
บันทึกข้อความ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (ส่วนราชการ) ประจำปีงบประมาณ 2563   19 มิ.ย. 2563 246