องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 10

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีพ.ศ.2565   30 มี.ค. 2566 27
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลือนระดับ และเลื่อนขั้นเงินเดือน   24 มี.ค. 2566 32
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราฃการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2)   23 มี.ค. 2566 26
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการส่วนท้องถิ่น การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง   23 มี.ค. 2566 29
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2566   23 มี.ค. 2566 26
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง พ.ศ.2566   22 มี.ค. 2566 23
ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร   22 มี.ค. 2566 23
ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล   21 มี.ค. 2566 26
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่3)   16 มี.ค. 2566 25
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่3)   16 มี.ค. 2566 20
กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น   16 มี.ค. 2566 21
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล   16 มี.ค. 2566 23
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   15 มี.ค. 2566 23
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น   15 มี.ค. 2566 28
หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง   22 เม.ย. 2565 65
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2559   22 เม.ย. 2565 83
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ปีงบประมาณ 2565   22 เม.ย. 2565 66
กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   22 เม.ย. 2565 64
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปีงบประมาณ 2565   22 เม.ย. 2565 87
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   22 เม.ย. 2565 53
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560   22 เม.ย. 2565 65
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2565   22 เม.ย. 2565 64
หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง   22 เม.ย. 2565 55