องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 5

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง   22 เม.ย. 2565 40
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2559   22 เม.ย. 2565 39
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ปีงบประมาณ 2565   22 เม.ย. 2565 37
กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   22 เม.ย. 2565 34
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปีงบประมาณ 2565   22 เม.ย. 2565 28
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   22 เม.ย. 2565 26
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560   22 เม.ย. 2565 32
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2565   22 เม.ย. 2565 29
หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง   22 เม.ย. 2565 28