องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

คำสั่ง


ออนไลน์ : 14

คำสั่ง วันที่ โหลด
การแต่งตั้งชุดให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง   11 เม.ย. 2566 61
การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสักนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   22 พ.ย. 2564 125
แต่งตั้งรักษาการปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   22 ก.ค. 2564 169
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง   22 ก.ค. 2564 110
แต่งตั้งรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   22 ก.ค. 2564 99
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง   22 ก.ค. 2564 111
การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง   22 ก.ค. 2564 103
การมอบอำนวจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง   22 ก.ค. 2564 83
การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง   22 ก.ค. 2564 66
แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาแทนหัวหน้าส่วนราชการ ปีงบประมาณ 2564   13 ก.ค. 2564 337
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง ที่ 121/๒๕63 เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   19 มิ.ย. 2563 1272
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์   18 พ.ย. 2562 227
แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน   15 พ.ย. 2562 122
การรักษาราชการปลัด อบต.บ้านซ่ง   1 พ.ย. 2562 65
เรื่องมอบอำนาจของนายก อบต.บ้านซ่ง ให้ปลัด อบต.ปฎิบัติราชการแทนตามโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ 2562   1 ต.ค. 2562 222