องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 7

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงาน อปท.   13 ก.ค. 2563 158
ระบบแท่ง ข้าราชการท้องถิ่น   13 ก.ค. 2563 158
รหัสครุภัณฑ์   13 ก.ค. 2563 148
11 คำย่อภาษาอังกฤษ" ที่คน อปท. ต้องรู้ ! ใช้ในการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   13 ก.ค. 2563 180
แนวทางการจัดหาพัสดุ   13 ก.ค. 2563 148
คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับวันลา   13 ก.ค. 2563 146
ประกันสังคม   13 ก.ค. 2563 146
ความก้าวหน้าในสายงานข้าราชการท้องถิ่นในแท่งวิชาการ   13 ก.ค. 2563 139
คู่มือวินัย   13 ก.ค. 2563 135
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ   13 ก.ค. 2563 131
แนวทางการปฏิบัติการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ   13 ก.ค. 2563 137
การเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบ 2559   10 ก.ค. 2563 122
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562   10 ก.ค. 2563 130
การลา พนักงานส่วนท้องถิ่น   10 ก.ค. 2563 1744
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์   12 มิ.ย. 2563 153
มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง   1 ต.ค. 2562 120
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง   21 มิ.ย. 2562 192
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง   10 มิ.ย. 2562 193
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง   7 มิ.ย. 2562 209
มาตรฐานการปฏิบัติงาน   19 พ.ย. 2561 235