องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 15

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของอบต.บ้านซ่ง   28 มี.ค. 2566 16
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงาน อปท.   13 ก.ค. 2563 182
ระบบแท่ง ข้าราชการท้องถิ่น   13 ก.ค. 2563 179
รหัสครุภัณฑ์   13 ก.ค. 2563 172
11 คำย่อภาษาอังกฤษ" ที่คน อปท. ต้องรู้ ! ใช้ในการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   13 ก.ค. 2563 221
แนวทางการจัดหาพัสดุ   13 ก.ค. 2563 172
คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับวันลา   13 ก.ค. 2563 191
ประกันสังคม   13 ก.ค. 2563 172
ความก้าวหน้าในสายงานข้าราชการท้องถิ่นในแท่งวิชาการ   13 ก.ค. 2563 196
คู่มือวินัย   13 ก.ค. 2563 156
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ   13 ก.ค. 2563 152
แนวทางการปฏิบัติการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ   13 ก.ค. 2563 157
การเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบ 2559   10 ก.ค. 2563 142
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562   10 ก.ค. 2563 149
การลา พนักงานส่วนท้องถิ่น   10 ก.ค. 2563 1908
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์   12 มิ.ย. 2563 178
มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง   1 ต.ค. 2562 144
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง   21 มิ.ย. 2562 227
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง   10 มิ.ย. 2562 221
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง   7 มิ.ย. 2562 250
มาตรฐานการปฏิบัติงาน   19 พ.ย. 2561 266