ส่วนราชการ


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: ส่วนราชการ

ส่วนราชการ


ว่าง
ปลัด


นางสาวปิญญ์ รูปเหมาะ
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.


นายสุขเกษม บุสภา
นักบริหารงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวศศิธร ปัททุม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวศิริวรรณ โคตรพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวรัตนา พันธุโพธิ์
นิติกรชำนาญการ


นางวิลาวัลย์ โคตรพันธ์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นายสราวุธ พันโกฎิ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นายการัญญู แสนโสม
นักป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ


นางสาวเพ็ญศรี บุสภา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายศราวุฒิ เพ็ชรงาม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นางเพชรไทย โลกานัง
ครู ชำนาญการ


นางรัชนี อาจหาญ
ครู ชำนาญการ


นางมลิวรรณ จันภูงา
ครู ชำนาญการ


นางสาวจรัสพร อาจหาญ
ครู


นางประไพ รูปเหมาะ
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวทิพจุฑา รัชอินทร์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวเนาวรัตน์ ขาวสะอาด
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก


นายสุทธิพงษ์ รัตนวงค์
พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์


นางสาวนภัสสร ศรีหาวงค์
พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานธุรการ


นางสาวชนัญชิดา คล่องแคล่ว
พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการศึกษา


นางสาวอภิญา รูปเหมาะ
พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาววิภารัตน์ พันธ์พรม
พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานกองทุนธนาคารขยะ


นางสาวกนกพร แสนโสม
พนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานประชาสัมพันธ์และการท่องเที่ยว


นางนันทนัท แท่งทอง
พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานสังคมสงเคราะห์


นายเทพพิทักษ์ ถาวร
พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานกีฬา สันทนาการและวัฒนธรรม


นางสาวเกศสินี ตรีพาทย์
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาววราภรณ์ รอบคอบ
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวกัตติกา อาจหาญ
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวพัทธรีญา โคตรพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก