บุคลากร


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: บุคลากร

บุคลากร


ว่าง
ปลัด


นางสาวปิญญ์ รูปเหมาะ
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.


นายสุขเกษม บุสภา
นักบริหารงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวศิริวววณ โคตรพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวรันนา พันธุโพธิ์
นิติกรชำนาญการ


นางวิลาวัลย์ โคตรพันธ์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


ว่าง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสาวกันยฺจิรา สวัสดิ์นะที
นักวิชาการการเงินและบัญชี


นางสาวเพ็ญศรี บุสภา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายการัญญู แสนโสม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน


นางรัชนี อาจหาญ
ครู ค.ศ.1


นางเพชรไทย โลกานัง
ครู ค.ศ.1


นางสาวจรัสพร อาจหาญ
ครู ค.ศ.1


นางจันทร์นภา อุยะวาปี
ครู ค.ศ.1


นางสาวอนุสรณ์ อินภูวา
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวเนาวรัตน์ ขาวสะอาด
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก


นางประไฟ รูปเหมาะ
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวเกศนี ตรีพาทย์
นางประไพ รูปเหมาะ


นางสาวระวีวรรณ อัครวรรณ
พงจ.ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวมะลิวรรณ ศรีหาวงค์
พงจ.ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวทักษอร โคตรพันธ์
พงจ.ครูผู้ดูแลเด็ก