กองช่าง


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายเสกสรร กุลสุทธฺ์
ผู้อำนายการกองช่าง


นายธัชกร บุญไชโย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


ว่าง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน


นายวัชรา บุตรดีวงศ์
พนังงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานไฟฟ้าประปา


นายอรรถพงษ์ ขำคม
พนังงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานเขียนแบบและสำรวจ


นายสนิท ผิวผ่อง
พนังงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป


นายศรายุทธ ไสยวิบูลย์
พนังงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานคนสวน