กองคลัง


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นายเสกสรร กุลสุทธฺ์
ผอ.กองช่าง รักษาราขการแทน ผอ.กองคลัง


นางอรอนงค์ จันทิ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นางทิพวรรณ สอนสี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางกิจนาการ เนตรวงศ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นายสุนทร เสียงล้ำ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นายประสาท คนคล่อง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน


นางสาวอรุณรัตน์ วงศ์ผาบุตร
พนักงานจ้างทั่วปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการเงินและบัญชี


นายชาญชัย ศรีหาวงค์
พนักงานจ้างทั่วปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานธุรการ


นางสาวมาลัยลักษณ์ รูปเหมาะ
พนักงานจ้างทั่วไปพนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานจัดเก็บรายได้


นางสาววราภรณ์ รอบคอบ
พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานพัสดุ