โครงสร้างหน่วยงาน


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: โครงสร้างหน่วยงานโครงสร้างหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

 
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563)
โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง


โครงสร้างของสำนักปลัดโครงสร้างกองคลังโครงสร้างกองช่าง
วันที่ : 14 มิถุนายน 62   View : 301