การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 5

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
ประกาศ นโยบายมาตรฐาน จริยธรรม อบต.บ้านซ่ง   1 ต.ค. 62 22
ปรกาศ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ของ อบต.บ้านซ่ง   1 ต.ค. 61 23