องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 17

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินถมสายบ้านโพธิ์ศรีเชื่อมบ้านซ่ง (นาตาทวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินถมสายบ้านซ่งเชื่อมเทศบาลตำบลคำชะอี จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างกองช่าง(ท่อพีวีซี) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2566
ซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับหมู่บ้าน จำนวน ๗ หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสะอาดสงครามประจำเดือน พฤศจิกายน ระหว่างวันที่ 1-30 เดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีโพธิ์ไทรประจำเดือน พฤศจิกายน ระหว่างวันที่ 1-30 เดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจุฬาวิเวกประจำเดือน พฤศจิกายน ระหว่างวันที่ 1-30 เดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจุฬาวิเวกประจำเดือน ตุลาคม ระหว่างวันที่ 2-12 เดือน ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์พยาบาลการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้เติมรถยนต์ส่วนกลาง บง.4271 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2566
ซื้อซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น เดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่ืองขยายเสียง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2566
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการสูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ท้องถิ่น อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานบ้านโพธิ์ศรีฝั่งซ้าย หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ศรี เชื่อมสะพานบ้านซ่ง หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2566
ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานบ้านซ่ง เชื่อมเขตเทศบาลตำบลคำชะอี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2566
ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ หมายเลข ๔๒๐-๕๘-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2566
ซื้อเพื่อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ในการกั้นห้องสำนักงาน กับห้องกู้ชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ลำโพงบูลทูธ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ประจำเดืือน สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
ซื้อซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นส่วนกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
ซื้อซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำนักปลัด ประจำเดือนสิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สวิตซ์แสงแดด) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2566
ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง บง 4271 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง บง.4271 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บง 4271 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนก่อ ไปหนองเหล่า หมู่ที่ 5 บ้านโนนก่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2566
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ส่วนกองคลัง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 2566
ซื้อซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซ่งไปนาหนองทาม หมู่ที่ 2 บ้านซ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 2566
จ้างล้างทำความสะอาดเครือ่งปรับอากาศ กองช่าง จำนวน 2 เครื่อง (420-61-0013) (420-61-0014) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่สอร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบลำห้วยมุกบ้านซ่งผั่งซ้าย (ตามิตร) เชื่อมสะพานบ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 2 บ้านซ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 2566
ซื้อสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กววัดศรีสะอาดสงคราม ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 2566
ซื้อสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กววัดศรีโพธิ์ไทร ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 2566
ซื้อโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจุฬาวิเวกปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 2566