องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 4

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ยี่ห้อ P ๒๕๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดบ้านโนนสังข์ศรี (ภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ 7 บ้านโนนสังข์ศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซ่ง ไปบ้านหนองอินหม่อน หมู่ที่ 2 บ้านซ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 2567
จ้างต่อเติมห้องเก็บวัสดุบริเวณเมรุบ้านโนนสังข์ศรี หมู่ที่ 3,7 บ้านโนนสังข์ศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้านโนนก่อ (ทางลึก) หมู่ที่ ๕ บ้านโนนก่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเมรุบ้านโนนสังข์ศรี จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 3,7 บ้านโนนสังข์ศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนดินสายหนองบาก ไปบ้านโพธิ์ศรี (สวนตาพ้น) หมู่ที่ 6 บ้านซ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบลำห้วยน้อยบ้านซ่ง เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน มห.2042 หมู่ที่ 2 บ้านซ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานบ้านซ่ง เชื่อมเขตเทศบาลตำบลคำชะอี หมู่ที่ 6 บ้านซ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2567
ซื้อถ้วยรางวัลกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2567
ซื้ออุปกรณ์กีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มี.ค. 2567
ซื้อโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจุฬาวิเวกปีงบประมาณ 256๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มี.ค. 2567
ซื้อโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กววัดศรีสะอาดสงคราม ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มี.ค. 2567
ซื้อโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กววัดศรีโพธิ์ไทร ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มี.ค. 2567
ซื้อแผงจราจรจุดตรวจสามเหลี่ยม ไฟวับวาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.พ. 2567
จ้างป้ายตามโครงการบ้านสวย เมืองสะอาด (กิจกรรม Kick - Off การขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ (Multifunction) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๖๗X๑๗๐X๗๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.พ. 2567
ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจุฬาวิเวกบ้านซ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องปลิ้นเตอร์) ศูนย์วัดศรีโพธิ์ไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ศูนย์วัดศรีสะอาดสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 2567
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.พ. 2567
จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บค 7207 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2567
ซื้อคอมพิวเตอร์ อออินวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิมเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2567
ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2567
จ้างจ้างเหมารถปรับอากาศ VIP เพื่อไปทัศนะศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนางานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างเหมาบริการ และภาคีเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2567
ซื้อัวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 2567
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์กองช่าง (416-66-39) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมเวทีห้องประชุม อบต.บ้านซ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธ.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินถมสายหนองตาเลอะไปลำห้วยทราย หมู่ 7 บ้านโนนสงข์ศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธ.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินถมสายเรียบล้ำห้วยน้อยบ้านซ่งเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2042 หมู่ที่ 2 บ้านซ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธ.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินถมสายบ้านซ่งไปภูน้อย(นาตาสอน) จำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 6 บ้านซ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธ.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินถมสายบ้านโพธิ์ศรีเชื่อมบ้านซ่ง (นาตาทวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินถมสายบ้านซ่งเชื่อมเทศบาลตำบลคำชะอี จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างกองช่าง(ท่อพีวีซี) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2566
ซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับหมู่บ้าน จำนวน ๗ หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสะอาดสงครามประจำเดือน พฤศจิกายน ระหว่างวันที่ 1-30 เดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีโพธิ์ไทรประจำเดือน พฤศจิกายน ระหว่างวันที่ 1-30 เดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจุฬาวิเวกประจำเดือน พฤศจิกายน ระหว่างวันที่ 1-30 เดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจุฬาวิเวกประจำเดือน ตุลาคม ระหว่างวันที่ 2-12 เดือน ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์พยาบาลการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2566