องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
โครงการจ้างเหมาปรับเกรดเกลี่ยกลบหลุมบ่อถนน หมู่ที่ ๖ บ้านซ่ง 21 ธ.ค. 2561 530
โครงการจ้างเหมาปรับเกรดเกลี่ยกลบหลุมบ่อถนน หมู่ที่ ๑ บ้านนาสีนวล 21 ธ.ค. 2561 472
โครงการจ้างเหมาปรับเกรดเกลี่ยกลบหลุมบ่อถนน หมู่ที่ ๔ บ้านโพธิ์ศรี 21 ธ.ค. 2561 393
โครงการจ้างเหมาปรับเกรดเกลี่ยกลบหลุมบ่อถนน หมู่ที่ ๕ บ้านโนนก่อ 21 ธ.ค. 2561 406
โครงการ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโพธิ์ศรี ไปวิทยาลัยการอาชีพคำชะอี หมู่ที่ 4 13 ธ.ค. 2561 564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี-ผ่านหน้าวิทยาลัยการอาชีพคำชะอี 27 พ.ย. 2561 522
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานห้วยมุก-ไปบ้านโพธิ์ศรี 27 พ.ย. 2561 607
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านซ่งเชื่อมสะพานห้วยมุกบ้านซ่ง หมู่ที่ 6 17 ก.ย. 2561 386
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังสายข้างวัดจุฬาวิเวก บ้านซ่ง- ไปสะพานห้วยมุกบ้านซ่ง หมู่6 17 ก.ย. 2561 372
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อดักตระกอน บ้านนาสีนวล หมู่ที่ ๑ 31 ส.ค. 2561 425
โครงการจ้างเหมางานวางท่อรางระบายน้ำพร้อมบ่อดักตระกอน บ้านซ่ง หมู่ที่ ๒ 31 ส.ค. 2561 432
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำระบบท่อ หมู่ที่ ๒ บ้านซ่ง 31 ส.ค. 2561 465
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซ่งไปนาม่อง หมู่ที่ ๖ บ้านซ่ง 31 ส.ค. 2561 403
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่ที่ ๔ บ้านโพธิ์ศรี 30 ส.ค. 2561 580
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่ที่ ๕ บ้านโนนก่อ 30 ส.ค. 2561 552
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่๗ บ้านโนนสังข์ศรี 30 ส.ค. 2561 464
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายข้างบ้านยายหวิน บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 4 3 ส.ค. 2561 453
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสังข์ศรี ไปภูน้อย หมู่ที่ 3 3 ส.ค. 2561 405
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายมุกบ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 4 3 ส.ค. 2561 444
โครงการจัดทำแผนที่แม่บท 3 ส.ค. 2561 406
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีโพธิ์ไทร บ้านโนนสังข์ศรี หมู่ 3 13 ก.ค. 2561 595
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างบ้านนายถ่าย บ้านโนนสังข์ศรี หมู่ 7 4 ก.ค. 2561 371
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาสีนวล หมู่ที่ 1 เชื่อมบ่อนไก่บ้านซ่ง 4 ก.ค. 2561 480
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างโรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี 29 มิ.ย. 2561 379
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คลส.สายบ้านโพธิ์ศรี - (ผ่านหน้าวิทยาลัยการอาชีพ) หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ศรี 29 มิ.ย. 2561 451
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 7 21 มี.ค. 2561 502
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 19 มี.ค. 2561 403
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสังข์ศรี (ผ่านหน้าวิทยาลัยการอาชีพ) หมู่ที่ 3,7 19 ก.พ. 2561 446
โครงการ งานถมดินรอบที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง 12 ม.ค. 2561 427
โครงการจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 บ้านนาสีนวล 27 ธ.ค. 2560 486