องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

นโยบายนาย


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: นโยบายนาย

คำแถลงนโยบาย

ของนาย นิราศ พันธ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง
เมื่อวันที่ ๒๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง
              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ นั้น คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง เมื่อวันที ๑๒ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น
              ผมนาย นิราศ พันธ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง ในนามผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่ง ขอแถลงนโยบายในการบริหาร ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง อันทรงเกียรติ เพื่อให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง ได้รับทราบถึงนโยบายการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ ของผู้บริหารชุดนี้ ที่ได้รับอาสาเข้ามาบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง ผมจะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตตนารมณ์ที่ประชาชนได้มอบความไว้วางใจให้ผม เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ ภายใต้ระเบียบกฎหมาย โดยมุ่งเน้นที่พัฒนาองค์กรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และยึดหลัก ๔ ประการ คือ
              ๑. ความโปรงใส
              ๒. ความเป็นธรรม
              ๓. ความประหยัด
              ๔. ความมีประสิทธิภาพในการทำงาน โดยมีหลักการทำงานตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักคุ้มค่า
              ผมได้กำหนดนโยบายและการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง โดยมีเจตนาที่จะบริหารงานให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่ต้องทำ และจะจัดตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วรตำบลบ้านว่ง ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมทำ ่วมกันแก้ไขปัญหา อันเป็นความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
              ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานองค์การบริหาสวนตำบลบ้านซ่ง เป็นไปตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารงาน ไว้ ๖ ด้าน ดังนี้
๑. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
          โครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งจำเป็นที่องค์กรภาครัฐ จะต้องจัดบริการสาธารณะให้อกประชาชนให้ได้รับความสะดวก จึงกำหนดแนวปฎิบัติไว้ ดังนี้
           ๑. จะดำเนินการก่อสร้าง พัฒนา และซ่อมแซม เส้นทางการคมนาคม ให้มีความสะดวกและปลอดภัยที่อยู่ในกรอบภารกิจขององค์การบริ หารส่วรตำบลบ้านซ่ง ให้กระจายครอบคลุมทุกหมู่บ้านอย่างเป็นธรรมตามความจำเป็น
 
           ๒. จัดให้มีการก่อสร้าง ดูแลบำรุงรักษา ปรับปรุงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบปะปา เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง
           ๓. ปรับปรุงและพัฒนาระบบแสงสว่างสาธารณะให้เพียงพอ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
           ๔. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่การเกษตรและเพื่อการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
           ๕. เรียงลำดับความเร่งด่วนของโครงการการพัฒนาตามความจำเป็นเร่งด่วน อย่างเป็นธรรมภายใต้แผนแม่บทที่กำหนด
           ๖. ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงาน ห้องประชุมสภาฯ เพื่อการบริการประชาชนผู้มารับบริการ
๒. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง
           การพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพื่อให้ประชาชนในตำบลบ้านซ่งได้อยู่ดีกินดี และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต และสามารภดูแลคนในครอบครัวตลอดถึงมีรายได้เสริม เป็นสิ่งที่ผมต้องการให้เกิดขึ้นประชาชนตำบลบ้านซ่ง โดยมีแนวทางดำเนินกา ดังนี้
           ๑. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมกับพื้นที่ทรัพยากร และความต้องการของประชาชน
           ๒. ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ให้เข้มแข็งเพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิตและจำหน่าย
           ๓. จัดให้มีการศึกษาดูงานแก้กลุ่มอาชีพ เพื่อให้กลุ่มอาชีพมีความรู้และศักยภาพที่ดีขึ้น
           ๔. ประสานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ
๓. นโยบายการพัฒนาด้านสังคม
      ๓.๑ การพัฒนาด้านการศึกษา
           ๑. ส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย มุ่งพัฒนาความพร้อมแก่เด็ก เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทั้งทาง ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เต็มตามศักยภาพ ให้มีความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานต่อไป
           ๒. ปรับปรุง และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ก้าวสู่มาตรฐาน
           ๓. สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็กนักเรียนที่ด้ายโอกาส และมีฐานะยากจน
           ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการทุกแห่ง
           ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาทักษะความรู้ให้แก่เยาวชนและประชาชน ทั้งในระบบและนอกระบบห้องเรียน
           ๖. ส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่น และผู้ทรงปัญญาให้ชุมชนได้มีส่วนในการจัดการเรียนรู้ในชุมชนตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคคลากรทางการศึกษาให้ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้สนกสนเรียนรู้อย่ามีประสิทธิภาพ
       ๓.๒ การพัฒนาด้านวัฒธรรม
           ๑.ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา
           ๒. สนับสนุนและร่วมสือสานประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
           ๓. สนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แก่เยาวชนและประชาชน
        ๓.๓ ด้านกีฬาและนันทนาการ
           ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ศูนย์กีฬาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
           ๒. สนับสนุนให้มีลานกีฬาประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
 
           ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมการออกกำลัง และการแข่งขันประจำตำบลทุกปี
        ๓.๔ ด้านสาธารณสุข
           ๑. สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของ อสม. ให้มีความสอดคล้องกับภารกิจ และมีบทบาทด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น
           ๒. สนับสนุน และส่งเสริม มาตรการ การป้องกันโรคติดต่อทุกชนิด
           ๓. สนับสนุนการดำเนินงานตามดครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด
           ๔. มุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนในการป้องกันและความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยอย่างทั่วถึง
           ๕. ดูแลและปรับปรุงระบบการกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อให้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาล
           ๖. สนับสนุนการจัดสวัสดิการทั้งทาด้านการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ และการจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้วยโอกาสอย่างทั่วถึง
 
๔. นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ในชุมชน ถ้าในชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งมีการบริหารจัดการที่ถูกต้องจำทำให้ชุมชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกตอสุข มีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ มีสภาพอากาสที่ดี และลดปัญหาภาวะโลกร้อน เพื่อให้ประชาชนมรสัมพันธภาพที่ถูกต้องกับทรัพยากรธรรมชาติและิ่งแวดล้อม โดย จะดำเนินการ ดังนี้
          ๑. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาและบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพแบบยั่งยืน
          ๒. สร้างจิตสำนักและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ
          การเมืองและการบริหารเป็นสิ่งที่ต้องมีการบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลย์ในองค์กรและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ จึงจะทำให้องค์กรสามารถดำเนินการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิผลสามารถดำเนินการพัฒนาได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และตอบสนองได้อย่างตรงเป้าหมายตามความต้องการของประชาชน โดยจะดำเนินการ ดังนี้
๑.      จะดำเนินการบริหารงาน โดยยึดหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกด้าน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พัฒนากระบวนการทำงานให้เป็นหน่วยงานที่บริการประชาชน ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
          ๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นในระบบประชาธิปไตย
          ๓. ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ทำงาน
          ๔. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๖. ด้านอื่นๆ
          ๑. จัดกิจกรรมต่างๆ และโครงการต่างๆ ที่อาจจัดทำขึ้นตามวัตถุประสงค์ของประชาชนโดยมุ่งเน้นยึดผลที่ได้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก
          ๒. จัดทำโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล
          ๓. จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น
          ๔. พัฒนาศักภาพการทำงานของบุคลากร โดยเน้นการให้การบริการ ความรวดเร็ว ความถูกต้อง โปร่งใสตรวจสอบได้
          ๕. ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น สะอาดและสวยงาม บริเวณสถานที่ตั้งของหน่วยงาน และก่อสร้างสำนักงานใหม่ เพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชน
             จากนโยบายที่กล่าวมาข้างต้น เป็นนโยบายที่วางไว้บนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นจริง ตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน บางนโยบายจะต้องดำเนินการให้ลุลวงอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่มีอยู่ จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง พนักงานและลูกจ้าง หรือแม้แต่ผู้นำหมู่บ้าน และหัวหน้าราชการส่วนในตำบล ได้ร่วมกันทำงานเพื่อสัมฤทธิ์ผลตามที่แถลงไว้ ต่อไป
           ท้ายที่สุดนี้ ผมต้องขอขอบคุณท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง ผู้นำหมู่บ้าน และหัวหน้าราชการส่วนตำบลทุกท่าน ผมขอยืนยันว่าผมจะปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุข ต่อประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ จะใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยที่ผมพร้อมจะทำหน้ที่ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้ดีที่สุด จึงขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562   View : 460