องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

ประวัติความเป็นมา


ออนไลน์ : 15

หัวข้อ :: ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา
 
          ความเป็นมาในอดีตชาวตำบลบ้านซ่ง  มีเชื้อสายหลายเผ่าพันธุ์มาอยู่รวมกันมีเชื้อสายเป็นชนเผ่าไทข่ากะเลิง  เดิมบรรพบุรุษมีถิ่นฐานอยู่ที่บ้านกุดน้ำแล้งคือบ้านนาสีนวล บ้านโพธิ์ศรี  บ้านโนนสังข์ศรี        ส่วนบ้านซ่งได้อพยพมาจากเมืองบกเมืองวัง บ้านกวาก หนองแบนซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของแขวงสะหวันนะเขต  ประเทศสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  เมื่อราวประมาณปี  พ.ศ.๒๒๖๘ มีการอพยพครั้งใหญ่ของประชาชนมาตั้งหลักแหล่งที่ตำบลผึ่งแดด  อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร  ในปัจจุบันแล้วย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในบ้านโนนสังข์ศรีราษฎรในหมู่บ้านได้ขยายพื้นที่ทำนามาอยู่ในเขตบ้าน นาสีนวลเป็นบริเวณที่สมบูรณ์และราบลุ่มมีแหล่งน้ำ  แม่น้ำแห่งนี้เรียกว่าหนองบึงน้อย  มีบุคคลสำคัญในสมัยนั้นคือ  หลวงท่านประคำเป็นผู้นำพาลูกหลานมาตั้งหลักแหล่งที่นี้ บ้านซ่งข้ามแม่น้ำโขงมา พักอยู่บ้านต้องหนองเปง ได้ ๗ ปี  จึงมีการย้ายถิ่นฐานอันเนื่องจากภัยธรรมชาติความแห้งแล้งเลยอพยพมาที่เหล่าบ้านซ่ง หรือมีนามเดิมว่า (บ้านนาโขแป้น) ซึ่งห่างจากหมู่บ้านประมาณ ๑ กิโลเมตร  อยู่ทางทิศใต้ของบ้านซ่งในปัจจุบัน โดยการนำของท่านพระครูจุฬา  ฐาวะโร  ใช้ช้างเป็นพาหนะพร้อมชาวบ้านคือ  ท่านหลวงบรรหาร ท่านไชยกุมาร     ท่านไชยเสน ท่านไชยสาร  เป็นผู้ติดตามคือ  ท่านเชษฐา  แล้วย้ายมาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณห้วยมุกฝั่งทางทิศตะวันออก ซึ่งห่างจากที่ตั้งของหมู่บ้านในปัจจุบัน บ้านโนนก่อ ได้อพยพมาจากบ้านดงเห็น แขวงสะหวันนะเขตหนีสงครามข้าศึกเมืองวังอ่างทอง  ได้เดินทางมาโดยการนำของพระระฆัง มาตั้งถิ่นฐานภูมิลำเนาที่ตีนเขาภูจ้อก้อ (ภูน้อย) ประกอบอาชีพทำนา เลี้ยงสัตว์ ต่อมาถูกไฟป่าเผาผลาญจนวอดวายเลยย้ายมาตั้งหมู่บ้านใหม่ คือ หมู่บ้านโนนก่อในปัจจุบันทุกวันนี้
          ตำบลบ้านซ่งในสมัยก่อนอยู่ในความปกครองของ  อำเภอมุกดาหาร  จังหวัดนครพนม  อำเภอมุกดาหารมีตำบลที่อยู่ในความดูแลจำนวน ๑๗ ตำบล  ซึ่งตำบลบ้านซ่งก็คือหนึ่งในนั้น  ต่อมา อ.คำชะอีก็แยกตัวออกมาจากอำเภอมุกดาหาร  มาเป็นกิ่งอำเภอคำชะอี  ในปี พ.ศ. ๒๔๘๔  ที่บ้านคำชะอี  และเกิดโรคระบาดอย่างหนัก  จึงย้ายจากบ้านคำชะอีมาตั้งที่บ้านน้ำเที่ยง  โดยการนำของกำนันจูม  คนขยัน          ผู้นำมาก่อตั้งในปี  พ.ศ.  ๒๔๙๒  แล้วตำบลบ้านซ่งก็มาอยู่ในความปกครองของ  กิ่งอำเภอคำชะอี             จ.นครพนม  เหมือนเดิมตำบลบ้านซ่งมีหมู่บ้านที่อยู่ในความปกครองจำนวน  ๑๒  หมู่บ้านคือ หมู่ที่ ๑    บ้านนาสีนวล หมู่ที่  ๒ บ้านซ่ง  หมู่ที่ ๓ บ้านโนนสังข์ศรี  หมู่ที่ ๔ บ้านดงยาง หมู่ที่ ๕  บ้านดงภู่  หมู่ที่  ๖  บ้านน้ำเที่ยง  หมู่ที่  ๗  บ้านโพธิ์ศรี  หมู่ที่  ๘  บ้านหนองเอี่ยนดง  หมู่ที่  ๙  บ้านหนองเอี่ยนดง  หมู่ที่  ๑๐  บ้านโนนก่อ  หมู่ที่  ๑๑  บ้านโคกป่าหวาย  หมู่ที่  ๑๒  บ้านดอนสวรรค์  สาเหตุที่บ้านซ่งได้เป็นหมู่ที่  ๒  เพราะว่าการไปประชุมของผู้ใหญ่บ้านที่ไปประชุมไปถึงก่อนหลังตามลำดับ  แต่ก่อนบ้านซ่งเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากเทียบเท่ากับอำเภอในสมัยปัจจุบันมีสถานคุมขังตัดสินเรื่องคดีความต่างๆมีคุกขังนักโทษ  หรือสถานกักกันชั่วคราวคนที่ติดคุกจะเอาไปทำงานเป็น นราด ( นักโทษ )  มีหัวหน้าราชทัณฑ์      ชื่อ  นายเชษฐา  และนายวิชัยฤกษ์  การประชุมเล็กจะประชุมที่หมู่บ้าน  ประชุมใหญ่จะไปประชุมที่     อำเภอมุกดาหาร  การเดินทางจะเดินทางโดยทางเท้า  ถ้าเป็นนายก็จะขี้ม้าการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  ๒  วัน  ๒  คืน  ถึงจะถึงที่ประชุม  สมัยนั้นถนนยังไม่มีจะเดินทางด้วยทางเท้า  และโดยทางเกวียนในเขตตำบลบ้านซ่งจะมีผู้จัดเก็บ การ ส่วย  ( ภาษีอากร ) ผู้จัดเก็บคือ  อัญากะติยะ  ซึ่งจะเก็บภาษีเข้ารัฐจากผู้ชายแต่ละคนจะต้องเสียภาษีคนละ  ๔  บาท  เป็นเวลา  ๔  ปี  ถ้าใครไม่มีก็จะไปทำงานแทนเงินเสียภาษี  ในปี  พ.ศ. ๒๔๙๖  เริ่มสร้างถนนหนทาง  มีรถสายทางมาสร้างสถานี  มีรถสหกรณ์ขายข้าวมุกดาหารปีต่อมาก็มีรถมาเรื่อยๆ  เริ่มตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็มีการสร้างถนนหนทางสาย คำชะอี – มุกดาหาร  โดยผ่านตำบลบ้านซ่งใช้แรงงานคนเป็นส่วนใหญ่ค่าแรงหลาละ  ๔  บาท
          ๒๔๙๙  กิ่งอำเภอคำชะอีได้ยกฐานะแต่งตั้งให้เป็นอำเภอคำชะอี  ตำบลบ้านซ่งก็ย้ายจากอำเภอมุกดาหารมาอยู่ในความปกครองของอำเภอคำชะอี  ในขณะนั้นมีตำบลที่แยกออกจากอำเภอมุกดาหารมาขึ้นอยู่กับอำเภอ  คำชะอีอยู่จำนวน  ๘  ตำบล  บ้านซ่งเป็นตำบลแรกของอำเภอคำชะอี               สมัยนั้นมีหมู่บ้านที่อยู่ในความปกครองจำนวน  ๑๒  หมู่บ้าน
          ๒๕๐๔  มีรถปั๊มน้ำมัน วิทยามาวิ่ง และต่อจากนั้นก็มีรถเพิ่มขึ้นเลื่อยๆ มีการสร้างถนนหนทางมากขึ้น
          ๒๕๒๕  มุกดาหาร  ได้ถูกแยกออกจากจังหวัดนครพนม  เลยยกฐานะตนเองมาตั้งเป็นจังหวัด ตำบลบ้านซ่งก็เลยย้ายมาสังกัดอยู่กับจังหวัดมุกดาหาร  คือ  ตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี  จังหวัดมุกดาหารมาจนถึงปัจจุบันนี้
          ต่อมาปี  ๒๕๒๗  ตำบลบ้านซ่งได้แบ่งแยกการปกครองออกเป็น  ๒  ตำบล  คือ  ตำบลบ้านซ่ง  กับตำบลน้ำเที่ยงได้แบ่งแยกหมู่บ้านให้กับตำบลบ้านน้ำเที่ยงเป็นบางส่วนที่เหลือแค่  ๗  หมู่บ้าน   ในปัจจุบันนี้คือ หมู่ที่  ๑  บ้านนาสีนวล  หมู่ที่  ๒  บ้านซ่ง  หมู่ที่  ๓  บ้านโนนสังข์ศรี  หมู่ที่ ๔  บ้านโพธิ์ศรี  หมู่ที่ ๕  บ้านโนนก่อ  หมู่ที่  ๖  บ้านซ่ง  หมู่ที่  ๗  บ้านโนนสังข์ศรี 
วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563   View : 1203