องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

สารจากนายก


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: สารจากนายก

    กราบเรียน พี่น้องชาวตำบลบ้านซ่ง

           การพัฒนาทองถิ่นให้เจริญรุดหน้า ประชาชนอยู่ดีมีสุขได้นั้น องค์ประกอบสำคัญคือ ต้องเข้าใจและเข้าถึงปัญหาความเดือดร้อนตลอดจนความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ผมไม่ได้เกิดที่ตำบลบ้านซ่งแห่งนี้ แต่ผมอาศัยอยุ่ตำบลบ้านซ่ง ๒๐ กว่าปี ความรัก ความหวงแหนในตำบลบ้านซ่งจึงมีมาก ได้เห็นรู้จักและเข้าใจปัญหามาลอดว่ามีสภาพเป็นอย่างไร มีความต้องการอะไร เมื่อได้รับโอกาสจากพี่น้องประชาชน ให้เข้ามาพัฒนาตำบลบ้านซ่งผมจึงมุมานะในการทำงานอย่างเต็มที่กำลังความสามารถ กำลังกายกำลังใจ และกำลังสมอง ทั้งยังตั้งใจแน่วแน่ที่จะเรียนรู้เก็บเกี่ยววเข้าใจในปัญหา ของตำบลบ้านซ่งในด้านต่างๆ เพื่อมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้แต่ละกก้าวของการพัฒนามีทิศทางการบริหาร คือกระตุ้นให้ทุกคนร่วมคิดร่วมกันสร้องและร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมการประชาคมจึงเป็นการเปิดโอกาสให้ปนะชาชน ได้ร่วมกันคิดร่วมกันสร้างและร่วมกันรับผิดชอบจริงๆ ที่มิใช่เพียงหลักการ ที่ผ่านมาผมขอขอบคุณปนะชาชนในทุกหมู่บ้านที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำกิจกรรมต่างๆอย่างดีเสมอมา เพราะผมเชื่อว่า "ประชาชน" เป็นฟันเฟือนสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นของเราให้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขร่วมกัน
 

          สุดท้ายนี้ กระผมขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทุกคนที่ได้ช่วยกันในการพัฒนาตำบลบ้านซ่ง ให้เป็นชุมชนเข้มแข็งตำบลน่าอยุ่ตลอดไปในวารดิถีขึ้นปีใหม่ กระผมขออำนาจพระศรีรัตน์ตนรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงปกป้องคุ้มครองพี่น้องประชาชนตำบลบ้านซ่ง ให้ประสบแต่ความสุขความเจริญ คิดสิ่งใดของให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการตลอดปี ๒๕๕๘ และตลอดไป

เขียนโดย สุวินดา ขำประไพ
วันที่ : 6 สิงหาคม 2563   View : 759