องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานวิชาการ


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานวิชาการ

เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
ในสายงานวิชาการ
              ๑. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือกฯ
                       ๑.๑ ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
                             เลขที่ตำแหน่ง  43-3-04-3204-001  จำนวน  ๑  อัตรา

                       ๑.๒ ตำแหน่ง  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
                             เลขที่ตำแหน่ง  43-3-01-3810-001  จำนวน  ๑  อัตรา
              
๒. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกฯ
                       ๒.๑ เป็นพนักงานส่วนตำบลดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ หรือสายงานที่เริ่มต้นจาก                                     ระดับ ๒ และตำแหน่งประเภททั่วไป โดยต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี
                       ๒.๒ ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่า ๑๕,๐๖๐.- บาท
                       ๒.๓ ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งที่ต้องการสมัครในตำแหน่งนักวิชาการการเงิน                                 และบัญชีปฏิบัติการ ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด แนบท้ายประกาศรับสมัครสอบคัด                                   เลือกฯ (ผนวก ก)
                       ๒.๔  ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งที่ต้องการสมัครในตำแหน่งนักป้องกันและ                                     บรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล  (ก.อบต.) กำหนด แนบท้ายประกาศรับสมัคร                               สอบคัดเลือกฯ (ผนวก ข)
                   ๓. การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
                       ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกฯ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารต่างๆ ด้วยตนเองได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง  อำเภอคำชะอี  จังหวัดมุกดาหาร  ตั้งแต่วันที่ 7 – 24  กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0-4261 -37010
 
โพสโดย :   วันที่ : 27 มิถุนายน 2560   View : 1201
งานพิธีสำคัญต้องไปร่วมค่ะ
ผู้ตอบกระทู้ : จิตตา เวลา : 2014-08-08 16:51:21 IP : 49.230.182.90
ตักบาตรเช้าพระกี่รูปพอจะทราบไหมค่ะ
ผู้ตอบกระทู้ : รักแม่ที่สุดในโลก เวลา : 2014-08-09 10:25:27 IP : 1.4.131.90
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :